Comments Posted By Khue Dang

Displaying 1 To 1 Of 1 Comments

real

bạn không thể biết rằng những gì bạn học những gì bạn nghe kể là sự thật được. Tất cả mọi thứ có thể là thật mà cũng có thể là không. Tất cả chúng ta có thể hiện nay đang sống ở trong ma trận. TẤT CẢ có thể hoàn toàn là ảo ảnh.

» Posted By Khue Dang On 01.23.2013 @ 9:10 am

«« Back To Stats Page